fbpx

Villkor

IKRAFTTRÄDANDEDATUM: DATUM: 1 JUNI 2023

Dessa användarvillkor ingås mellan dig, nedan kallad ”du” eller ”din” och Panaroma Finance (hädanefter kallad ”Panaroma Finance Limited”) enligt definitionen nedan. Genom att komma åt eller använda någon av produkterna eller tjänsterna som tillhandahålls av Panaroma Finance godkänner och bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat alla villkor som anges i dessa villkor, nedan kallade ”dessa villkor” eller ”villkor” . Dessutom, när du använder vissa funktioner i Panaroma Finance, kan du bli föremål för särskilda ytterligare villkor som gäller för dessa funktioner. 

Referenser till ”du” och/eller ”din” är referenser till någon person som använder, kommer åt eller försöker använda eller komma åt denna webbplats. Vänligen läs villkoren noggrant eftersom de styr din användning av Panaroma Finance-webbplatsen och dess associerade produkter samt tjänster. 

Som med alla tillgångar kan värdet på digitala valutor, enligt definitionen nedan, fluktuera avsevärt och det finns en betydande risk för ekonomiska förluster vid köp, försäljning, innehav eller investeringar i digitala valutor och deras derivat. 

 

Genom att använda Panaroma Finance Services bekräftar, samtycker och bekräftar du att: 

 • Som med alla tillgångar kan värdet på digitala valutor, enligt definitionen nedan, fluktuera avsevärt och det finns en betydande risk för ekonomiska förluster vid köp, försäljning, innehav eller investeringar i digitala valutor och deras derivat; 
 • Du ska ta alla risker relaterade till Panaroma Finance Services och transaktioner med digitala valutor och deras derivat; 
 • Panaroma Finance ska inte hållas ansvarigt för sådana risker eller negativa resultat; 
 • Du använder frivilligt Panaroma Finance produkter och tjänster; 
 • Du förstår mekanismen och algoritmen för decentraliserade kryptobörser som Panaroma Swap. 

 

Genom att bedöma, använda eller försöka använda Panaroma Finance Services i någon egenskap, bekräftar du att du accepterar och samtycker till att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte accepterar, gå inte åt Panaroma Finance eller använd Panaroma Finance Services. Du samtycker automatiskt till att följa dessa regler genom att använda Panaroma Finances produkter, tjänster och dess webbplats. 

Definitioner 

Panaroma Finance hänvisar till ett ekosystem som består av Panaroma Finance webbplats och ekosystemplattform (vars domännamn inkluderar men inte är begränsade till panaroma.finance och tilläggsdomännamn), klienter eller andra applikationer eller tjänster som är utvecklade för att erbjuda Panaroma Finance Ecosystem. 

Panaroma Finance Ecosystem hänvisar till olika tjänster och produkter som tillhandahålls till dig av Panaroma Finance som är baserade på Internet och/eller blockchain-teknologier som erbjuds av Panaroma Finance-webbplatser och dess ekosystemdomän- eller tilläggsdomännamn. Panaroma Finance inkluderar men är inte begränsat till sådana Panaroma Finance ekosystemkomponenter som Digital Asset Trading Platform, DeFi (Decentralized Finance), jordbruks- och insatserbjudanden, och handelstävlingserbjudanden, såväl som hänvisningsprogram. 

Panaroma Finance Ecosystem Rules hänvisar till alla regler, tolkningar, tillkännagivanden, uttalanden, samtyckesbrev och annat innehåll som har släppts och kommer att senare släppas av Panaroma Finance, såväl som föreskrifter, implementeringsregler, produktprocessbeskrivningar och tillkännagivanden publicerade via Panaroma Finance Social Media Channel och på Panaroma Finance-webbplatsens meddelandesida. 

Användare avser alla individer, institutioner och/eller organisationer som har tillgång till, använder eller försöker använda Panaroma Finance Ecosystem. 

Digitala valutor avser krypterade eller digitala tokens eller kryptovalutor med ett visst värde som är baserade på blockchain- och kryptografitekniker och som utfärdas och hanteras på ett decentraliserat sätt. 

Digitala tillgångar avser digitala valutor , deras derivat eller andra typer av digitaliserade tillgångar med ett visst värde. 

Krypto-till-krypto-handel avser transaktioner där en digital valuta byts ut mot en annan digital valuta. 

Decentraliserad finansiering (DeFi) hänvisar till applikationer som bygger på distribuerade ledger-teknologier (DLT) för att erbjuda tjänster som handel, utlåning och investeringar utan att använda en traditionell centraliserad mellanhand. 

 

Allmänna bestämmelser 

 • Ändringar av dessa villkor 

 

Panaroma Finance förbehåller sig rätten att ändra eller ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Panaroma Finance kommer att meddela om sådana ändringar genom att uppdatera villkoren på sin webbplats och ändra det ”senaste reviderade” datumet som visas i dokumentets rubrik. Alla ändringar av dessa villkor kommer att träda i kraft när de publiceras på webbplatsen eller släpps till användarna. Därför innebär din fortsatta användning av Panaroma Finance Services att du automatiskt accepterar de ändrade villkoren. 

 

Om du inte godkänner några ändringar av dessa villkor måste du avstå från att använda någon av Panaroma Finance Ecosystem och dess tjänster och produkter omedelbart. Panaroma Finance rekommenderar starkt att du ofta granskar dessa villkor för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller för din användning av Panaroma Finance Services. 

 

 • Om Panaroma Finance 

 

Även om Panaroma Finance alltid har åtagit sig att upprätthålla riktigheten av den information som tillhandahålls för dess ekosystemprodukter och tjänster, ska Panaroma Finance inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som kan orsakas direkt eller indirekt av din användning av detta innehåll. Informationen, Panaroma Finance och dess ekosystemprodukter och tjänster kan ändras utan föregående meddelande, och huvudsyftet med att tillhandahålla sådan information är att hjälpa användare att fatta oberoende beslut. 

 

Panaroma Finance tillhandahåller inte investerings- eller konsultråd av något slag, och ska inte heller ansvara för användningen eller tolkningen av information om Panaroma Finance eller några Panaroma Finance-relaterade kommunikationskanaler. Alla användare av Panaroma Finance Services måste förstå riskerna förknippade med digital valutahandel och uppmuntras starkt att utöva försiktighet och handla ansvarsfullt inom sin egen förmåga. 

 

 • Personlig säkerhet 

 

Panaroma Finance har alltid varit engagerad i att upprätthålla användarnas säkerhet och har implementerat branschens bästa säkerhetsstandarder. Däremot kan enskilda användares handlingar innebära vissa risker. Du förbinder dig att behandla din plånboks åtkomstuppgifter (såsom fröfraser, privata nycklar och lösenord) som konfidentiell information och att inte avslöja sådan information till någon tredje part. Du samtycker också till att vara ensam ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information. 

 

Du ska gå med på att behandla din tvåfaktorsautentisering (såsom startfras och åtkomst för token) som konfidentiell information och att inte avslöja sådan information till någon tredje part. Du samtycker också till att vara ensam ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda din åtkomst till plattformen. 

 

Du bör vara ensam ansvarig för att hålla dina plånböcker säkra, åtkomst på plattformen, åtkomst till tvåfaktorsautentisering och vara ansvarig för alla transaktioner under dina plånböcker. Under inga omständigheter ska Panaroma Finance hållas ansvarigt för förluster eller konsekvenser som orsakas av auktoriserad eller obehörig användning av dina plånböckers pengar och/eller referenser, inklusive men inte begränsat till förlust av personliga medel, informationsutlämnande, informationssläpp, samtycke eller inlämnande av olika regler och avtal genom att klicka på hemsidan. 

 

Genom att använda någon av Panaroma Finance och dess ekosystemprodukter och tjänster samtycker du härmed till att du strikt följer alla säkerhetsrekommendationer från Panaroma Finance angående säkerhet, handel, uttag, etc. 

 

 • Panaroma Finanstjänster 

 

Panaroma Finance har rätt att tillhandahålla, modifiera eller avsluta, efter eget gottfinnande, alla Panaroma Finance Services och tillåta eller förbjuda någon användares användning av Panaroma Finance Services i enlighet med relevanta plattformsregler. 

 

Integritetskontroll av plånbok och fonder är en obligatorisk del av en användare att uppnå för att få tillgång till plattformen och använda tjänsterna. Användare är ansvariga för att se till att integriteten hos deras plånbok och pengar samlas in och används för att upprätthålla säkerhet och efterlevnad för kryptoföretag. 

 

Panaroma Finance har exklusiv rätt att bestämma de digitala valutor som ska inkluderas i vitlistan och kan lägga till eller ta bort digitala tillgångar från plattformens vitlista efter eget gottfinnande. I händelse av sådana tillägg, borttagningar eller ändringar kan Panaroma Finance, men är inte skyldig att, meddela användarna i förväg och Panaroma Finance tar inte på sig något ansvar gentemot användare i samband med sådana tillägg, borttagningar eller ändringar. 

 

 • Insatsprogram 

 

Panaroma Finance kan, men är inte skyldig att, tillhandahålla insatsprogram för specifika digitala valutor för att belöna, enligt vissa villkor, användare som har sådana digitala valutor i sina personliga plånböcker. När du använder sådana insatsprogram bör du notera att: 

 

Om inte annat anges av Panaroma Finance, är Staking Services kostnadsfria; 

 

 • Panaroma Finance garanterar inte användarnas intäkter under något insatsprogram; 
 • Panaroma Finance har rätt att initiera eller avsluta insatsprogram för alla digitala valutor eller ändra reglerna för sådana program efter eget gottfinnande; 
 • På grund av nätverksfördröjning, datorsystemfel eller annan force majeure, som potentiellt kan leda till försening av genomförandet av Panaroma Finance Staking Program, kommer Panaroma Finance att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att Panaroma Finance Staking Program körs stabilt och effektivt; 
 • Locked Staking Liquidity är användarens enda beslut och i alla situationer ska Panaroma Finance hållas ansvarigt eller förpliktigat till oförutsedda scenarier.  
 • Du samtycker till att all investeringsverksamhet som genomförs på Panaroma Finance representerar dina sanna investeringsavsikter och att du villkorslöst accepterar de potentiella riskerna och fördelarna med ditt investeringsbeslut; 
 • När du använder Panaroma Finance Staking Program bör du fullt ut inse riskerna med att investera i digitala tillgångar och agera försiktigt; 
 • Panaroma Finance garanterar inte användarnas intäkter under något insatsprogram; 
 • Panaroma Finance tar allt ansvar och ansvar för de medel som deponerats av användare av insatsprogramskontrakten. 

 

Meddelanden 

Var medveten om att alla officiella tillkännagivanden, nyheter, kampanjer, tävlingar och airdrops kommer att publiceras på Panaroma Finance-webbplatsens meddelandesida och officiella sociala mediekanaler. Användare förbinder sig att hänvisa till detta material omgående och regelbundet. Panaroma Finance kommer inte att hållas ansvarigt eller ansvarigt på något sätt av kompensation om användare ådrar sig personliga förluster till följd av vårdslöshet eller okunnighet om meddelandena. Allt du litar på informationen från inofficiella Panaroma Finances kanaler sker därför helt på din egen risk. 

 

Inga personliga och/eller ekonomiska råd 

Panaroma Finance är inte din rådgivare, mäklare eller mellanhand och har ingen förtroenderelation eller skyldighet gentemot dig i samband med affärer eller andra aktiviteter eller beslut som påverkas av att du använder Panaroma Finance Services. Panaroma Finance tillhandahåller inte personlig rådgivning i relation till våra produkter och tjänster. Ingen kommunikation eller information som tillhandahålls till dig av Panaroma Finance är avsedd som, eller ska tolkas som, investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning, rekommendation att handla med någon investering eller uppmaning att engagera sig i någon investeringsaktivitet. 

Alla affärer utförs automatiskt med smart kontraktsteknik, baserat på parametrarna i dina orderinstruktioner, och du är ensam ansvarig för att avgöra om någon investering, investeringsstrategi eller relaterad transaktion är lämplig för dig i enlighet med dina personliga investeringsmål, ekonomiska omständigheter och risktolerans, och du är ensam ansvarig för eventuell förlust eller ansvar därav. Du måste se till att innehållet i det smarta kontraktet uppfyller dina mål och intressen och fullt ut förstå dess innehåll. 

Vi övervakar inte om din användning av Panaroma Finance Services överensstämmer med dina ekonomiska mål och mål. Det är upp till dig att bedöma om dina ekonomiska resurser är tillräckliga för din ekonomiska aktivitet hos oss och för din riskaptit för de produkter och tjänster du använder. 

Innan du fattar beslutet att köpa, sälja eller inneha någon digital tillgång bör du göra din egen due diligence och/eller konsultera dina finansiella rådgivare innan du fattar investeringsbeslut. Panaroma Finance kommer inte att hållas ansvarigt för de beslut du fattar att köpa, sälja eller behålla Digital Asset baserat på informationen från Panaroma Finance. 

 

 

 

Ingen skatte-, reglerings- eller juridisk rådgivning 

Beskattningen av digitala tillgångar är osäker, och du är ansvarig för att bestämma vilka skatter du kan vara skyldig och hur de tillämpas när du gör transaktioner genom Panaroma Finance Services. Det är ditt ansvar att rapportera och betala eventuella skatter från transaktioner på Panaroma Finance Services (om sådana finns), och du bekräftar att Panaroma Finance inte tillhandahåller juridisk eller skattemässig status eller skyldigheter i samband med dessa transaktioner. 

Om du har några tvivel om din skattestatus eller skyldigheter när du använder Panaroma Finance Services, eller med avseende på de digitala tillgångarna som finns i dina plånböcker, kanske du vill söka oberoende råd. Du uppmuntras att söka professionell och personlig skatterådgivning angående alla transaktioner med digitala tillgångar. 

 

Marknadsrisker 

Handel med digitala tillgångar är föremål för hög risk och prisvolatilitet. Värdeförändringar kan vara betydande och kan ske snabbt och utan förvarning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på en investering och eventuell avkastning kan gå upp eller ner, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. 

Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du går in i någon investering eller handlar på eget initiativ efter att ha gjort din egen due diligence. 

Du bör inte göra några investeringar eller handla om du inte är beredd att bära en total förlust av ditt kapital. Du bör vara medveten om att vissa typer av produkter kan medföra större risker och kanske inte är lätta att förstå av icke-experter. Om du har några tvivel om att använda någon av tjänsterna som erbjuds av Panaroma Finance, bör du antingen söka råd från en oberoende finansiell rådgivare eller avstå från att ta del av det. Panaroma Finance kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förluster som du ådrar dig på grund av din investering eller handel. 

 

Likviditetsrisker 

Digitala tillgångar kan ha begränsad likviditet vilket kan göra det svårt eller omöjligt för dig att sälja eller lämna en position när du vill göra det. Detta kan inträffa när som helst, inklusive vid tider med snabba prisrörelser. Vi uppmuntrar dig att övervaka likviditeten för varje digital tillgång innan du gör någon handel. 

 

Avgifter och avgifter 

Avgifter och avgifter är föremål för sidans visning på dagen. Panaroma Finance kan, efter eget gottfinnande, uppdatera avgifterna och avgifterna från tid till annan. Sådana ändringar kommer att meddelas dig i enlighet med detta. Var medveten om alla kostnader och avgifter som gäller dig eftersom sådana kostnader och avgifter kommer att påverka de vinster du genererar från att använda Panaroma Finance Services. 

 

Beständig förlust 

Var medveten om och välutbildad om konsekvenserna av permanent förlust innan du lägger till likviditet till någon av de likviditetspooler som finns på Panaroma Finance. Pooler som innehåller tillgångar som ligger kvar i ett litet prisintervall kommer att vara mindre exponerade för permanenta förluster. Stabila mynt eller olika inslagna versioner av ett mynt, till exempel, kommer att hålla sig i en relativt begränsad prisklass. I det här fallet finns det en mindre risk för permanent förlust för likviditetsleverantörer (LPs). Permanent förlust är ett av de grundläggande begreppen som alla som vill tillhandahålla likviditet till AMMs bör förstå. 

 

Tillgänglighetsrisker 

Panaroma Finance garanterar inte att Panaroma Finance Ecosystems produkter och tjänster kommer att vara tillgängliga vid en viss tidpunkt eller att Panaroma Finance Ecosystems produkter och tjänster inte kommer att utsättas för oplanerade tjänsteavbrott eller nätstockningar. Det kanske inte är möjligt att köpa, sälja, satsa/avsätta eller lägga till tokens till likviditetspooler när du vill göra det. 

 

Slutbestämmelser 

 

Du bekräftar att du är bekant med dessa Villkor och att du till fullo förstår dem. Panaroma Finance ansvarar inte för några risker i samband med din användning av Panaroma Finance Ecosystems produkter och tjänster och dess webbplats. Dessa villkor är obligatoriska för alla som använder Panaroma Finance Ecosystems produkter, tjänster och dess webbplats.