fbpx

Warunki korzystania

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: DATA: 1 CZERWCA 2023 R

Niniejsze Warunki użytkowania zostają zawarte między Tobą, zwanym dalej „Tobą” lub „Twoim”, a Panaroma Finance (zwaną dalej „Panaroma Finance Limited”) zgodnie z poniższą definicją. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakichkolwiek produktów lub usług świadczonych przez Panaroma Finance, zgadzasz się i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki określone w niniejszych Warunkach, zwanych dalej „niniejszymi Warunkami” lub „Warunkami” . Ponadto podczas korzystania z niektórych funkcji Panaroma Finance mogą obowiązywać określone dodatkowe warunki mające zastosowanie do tych funkcji. 

Odniesienia do „ty” i/lub „twoje” to odniesienia do dowolnej osoby korzystającej, uzyskującej dostęp lub próbującej korzystać z tej witryny internetowej lub uzyskać do niej dostęp. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami, ponieważ regulują one korzystanie z witryny internetowej Panaroma Finance oraz związanych z nią produktów i usług. 

Jak w przypadku każdego składnika aktywów, wartość walut cyfrowych, zgodnie z poniższą definicją, może ulegać znacznym wahaniom, a przy zakupie, sprzedaży, przechowywaniu lub inwestowaniu w waluty cyfrowe i ich instrumenty pochodne istnieje znaczne ryzyko strat ekonomicznych. 

 

Korzystając z usług finansowych Panaroma, przyjmujesz do wiadomości, zgadzasz się i potwierdzasz, że: 

 • Jak w przypadku każdego składnika aktywów, wartość walut cyfrowych, zgodnie z poniższą definicją, może ulegać znacznym wahaniom, a przy zakupie, sprzedaży, przechowywaniu lub inwestowaniu w waluty cyfrowe i ich instrumenty pochodne istnieje znaczne ryzyko strat ekonomicznych; 
 • Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z usługami finansowymi Panaroma oraz transakcjami dotyczącymi walut cyfrowych i ich instrumentów pochodnych; 
 • Panaroma Finance nie powinna ponosić odpowiedzialności za takie ryzyko lub niekorzystne skutki; 
 • dobrowolnie korzystasz z produktów i usług Panaroma Finance; 
 • Rozumiesz mechanizm i algorytm zdecentralizowanych giełd kryptowalut, takich jak Panaroma Swap. 

 

Oceniając, używając lub próbując korzystać z usług finansowych Panaroma w jakimkolwiek charakterze, potwierdzasz, że akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie uzyskuj dostępu do Panaroma Finance ani nie korzystaj z Usług finansowych Panaroma. Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przestrzeganie tych zasad, korzystając z produktów, usług i witryny Panaroma Finance. 

Definicje 

Panaroma Finance odnosi się do ekosystemu składającego się z witryny Panaroma Finance i platformy ekosystemu (których nazwy domen obejmują między innymi nazwy domen panaroma.finance i dodatków), klientów lub innych aplikacji lub usług opracowanych w celu oferowania ekosystemu Panaroma Finance. 

Ekosystem Panaroma Finance odnosi się do różnych usług i produktów dostarczanych użytkownikowi przez Panaroma Finance, które są oparte na technologiach internetowych i/lub blockchain oferowanych przez strony internetowe Panaroma Finance oraz domeny ekosystemów lub nazwy domen dodatkowych. Panaroma Finance obejmuje między innymi takie elementy ekosystemu Panaroma Finance, jak platforma handlu aktywami cyfrowymi, DeFi (zdecentralizowane finanse), oferty rolnictwa i stakingu oraz oferty konkurencji handlowych, a także program rekomendacji. 

Zasady ekosystemu Panaroma Finance odnoszą się do wszystkich zasad, interpretacji, ogłoszeń, oświadczeń, zezwoleń i innych treści, które zostały i zostaną opublikowane przez Panaroma Finance, a także przepisów, zasad wdrażania, opisów procesów produktowych i ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Panaroma Finance Social Media Channel oraz na stronie ogłoszeń Panaroma Finance. 

Użytkownicy odnoszą się do wszystkich osób, instytucji i/lub organizacji , które uzyskują dostęp, używają lub próbują korzystać z Panaroma Finance Ecosystem. 

Waluty cyfrowe odnoszą się do zaszyfrowanych lub cyfrowych tokenów lub kryptowalut o określonej wartości, które są oparte na technologiach blockchain i kryptograficznych i są wydawane i zarządzane w sposób zdecentralizowany. 

Zasoby cyfrowe odnoszą się do walut cyfrowych , ich instrumentów pochodnych lub innych rodzajów zasobów cyfrowych o określonej wartości. 

Crypto-to-crypto Trading odnosi się do transakcji, w których jedna waluta cyfrowa jest wymieniana na inną walutę cyfrową. 

Zdecentralizowane finanse (DeFi) odnoszą się do aplikacji opartych na technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT) w celu oferowania usług, takich jak handel, pożyczki i inwestycje bez korzystania z tradycyjnego scentralizowanego pośrednika. 

 

Postanowienia ogólne 

 • Zmiany w niniejszych Warunkach 

 

Panaroma Finance zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków według własnego uznania. Panaroma Finance powiadomi o takich zmianach, aktualizując warunki na swojej stronie internetowej i modyfikując datę „ostatniej zmiany” wyświetlaną w nagłówku dokumentu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać po opublikowaniu ich na stronie internetowej lub udostępnieniu ich użytkownikom. W związku z tym dalsze korzystanie z Usług finansowych Panaroma oznacza automatyczną akceptację zmodyfikowanych Warunków. 

 

Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany w niniejszych Warunkach, musisz natychmiast powstrzymać się od korzystania z jakiegokolwiek ekosystemu finansowego Panaroma oraz jego usług i produktów. Panaroma Finance zdecydowanie zaleca częste przeglądanie niniejszych warunków, aby upewnić się, że rozumiesz Warunki, które mają zastosowanie do korzystania z usług Panaroma Finance Services. 

 

 • O Panaroma Finance 

 

Chociaż firma Panaroma Finance zawsze była zobowiązana do zachowania dokładności informacji dostarczanych w ramach produktów i usług ekosystemu, firma Panaroma Finance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez korzystanie z tych treści. Informacje, Panaroma Finance oraz jego produkty i usługi ekosystemowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a głównym celem dostarczania takich informacji jest pomoc użytkownikom w podejmowaniu niezależnych decyzji. 

 

Panaroma Finance nie udziela żadnego rodzaju porad inwestycyjnych ani konsultacyjnych, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub interpretację informacji w Panaroma Finance lub jakichkolwiek kanałach komunikacji związanych z Panaroma Finance. Wszyscy użytkownicy usług finansowych firmy Panaroma muszą rozumieć ryzyko związane z handlem walutami cyfrowymi i gorąco zachęcamy do zachowania ostrożności i odpowiedzialnego handlu w ramach własnych możliwości. 

 

 • Ochrona osobista 

 

Panaroma Finance zawsze dbała o bezpieczeństwo użytkowników i wdrażała najlepsze w branży standardy bezpieczeństwa. Jednak działania poszczególnych użytkowników mogą wiązać się z pewnym ryzykiem. Zobowiązujesz się traktować dane uwierzytelniające dostęp do swojego portfela (takie jak frazy początkowe, klucze prywatne i hasła) jako informacje poufne i nie ujawniać takich informacji osobom trzecim. Zgadzasz się również ponosić wyłączną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony swoich danych osobowych. 

 

Zgadzasz się traktować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (takie jak fraza początkowa i dostęp do tokena) jako informacje poufne i nie ujawniać takich informacji osobom trzecim. Zgadzasz się również ponosić wyłączną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony swojego dostępu do platformy. 

 

Powinieneś ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich portfeli, dostęp do platformy, dostęp do uwierzytelniania dwuskładnikowego i odpowiadać za wszystkie transakcje w ramach swoich portfeli. W żadnym wypadku Panaroma Finance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub konsekwencje spowodowane autoryzowanym lub nieautoryzowanym użyciem środków i/lub danych uwierzytelniających portfeli użytkownika, w tym między innymi utratę środków osobistych, ujawnienie informacji, ujawnienie informacji, zgodę lub przedłożenie różne zasady i umowy, klikając na stronie internetowej. 

 

Korzystając z jakichkolwiek produktów i usług Panaroma Finance oraz jej ekosystemu, niniejszym zgadzasz się, że będziesz ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Panaroma Finance dotyczących bezpieczeństwa, handlu, wypłat itp. 

 

 • Usługi finansowe Panaromy 

 

Panaroma Finance ma prawo świadczyć, modyfikować lub kończyć, według własnego uznania, wszelkie Usługi finansowe Panaroma oraz zezwalać lub zabraniać niektórym użytkownikom korzystania z jakichkolwiek Usług finansowych Panaroma zgodnie z odpowiednimi zasadami platformy. 

 

Kontrola integralności portfela i środków jest obowiązkową czynnością, którą użytkownik musi wykonać, aby uzyskać dostęp do platformy i korzystać z usług. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że ich portfel i fundusze są gromadzone i wykorzystywane w celu utrzymania bezpieczeństwa i zgodności dla firm kryptograficznych. 

 

Panaroma Finance ma wyłączne prawo do określania Walut Cyfrowych, które powinny znaleźć się na białej liście i może według własnego uznania dodawać lub usuwać Zasoby Cyfrowe z białej listy platformy. W przypadku takich dodatków, usunięć lub zmian Panaroma Finance może, ale nie jest do tego zobowiązana, powiadomić użytkowników z wyprzedzeniem, a Panaroma Finance nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników w związku z takimi dodatkami, usunięciami lub zmianami. 

 

 • Programy stakingowe 

 

Panaroma Finance może, ale nie jest do tego zobowiązana, udostępniać Programy Stakingu dla określonych Walut Cyfrowych w celu nagradzania, na określonych warunkach, użytkowników posiadających takie Waluty Cyfrowe w swoich portfelach osobistych. Korzystając z takich Programów Stakingu, należy pamiętać, że: 

 

O ile Panaroma Finance nie postanowi inaczej, usługi stakingu są bezpłatne; 

 

 • Panaroma Finance nie gwarantuje dochodów użytkowników w ramach żadnego Programu Stakingu; 
 • Panaroma Finance ma prawo zainicjować lub zakończyć Program Stakingu dla dowolnych Walut Cyfrowych lub zmodyfikować zasady takich programów według własnego uznania; 
 • Z powodu opóźnienia sieci, awarii systemu komputerowego lub innej siły wyższej, która może potencjalnie doprowadzić do opóźnienia realizacji Programów stakingu Panaroma Finance, Panaroma Finance dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić stabilne i skuteczne działanie Programu stakingu Panaroma Finance; 
 • Zablokowana płynność stawek jest wyłączną decyzją użytkownika iw każdej sytuacji Panaroma Finance ponosi odpowiedzialność lub jest zobowiązana do nieprzewidzianych scenariuszy.  
 • Zgadzasz się, że wszystkie operacje inwestycyjne przeprowadzane w Panaroma Finance odzwierciedlają Twoje prawdziwe intencje inwestycyjne i że bezwarunkowo akceptujesz potencjalne ryzyko i korzyści wynikające z Twojej decyzji inwestycyjnej; 
 • Korzystając z programu Panaroma Finance Staking, należy w pełni zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestowaniem w aktywa cyfrowe i działać ostrożnie; 
 • Panaroma Finance nie gwarantuje dochodów użytkowników w ramach żadnego Programu Stakingu; 
 • Panaroma Finance przejmuje pełną odpowiedzialność za środki zdeponowane przez użytkowników kontraktów Programów Stakingu. 

 

Ogłoszenia 

Należy pamiętać, że wszystkie oficjalne ogłoszenia, wiadomości, promocje, konkursy i zrzuty będą publikowane na stronie ogłoszeń Panaroma Finance oraz w oficjalnych kanałach mediów społecznościowych. Użytkownicy zobowiązują się do niezwłocznego i regularnego odwoływania się do tych materiałów. Panaroma Finance nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne odszkodowanie, jeśli użytkownicy poniosą straty osobiste wynikające z zaniedbania lub nieznajomości komunikatów. Wszelkie poleganie na informacjach dostarczanych przez nieoficjalne kanały Panaroma Finance odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko. 

 

Brak porad osobistych i/lub finansowych 

Panaroma Finance nie jest Twoim doradcą, brokerem ani pośrednikiem i nie ma stosunku powierniczego ani zobowiązań wobec Ciebie w związku z jakimikolwiek transakcjami lub innymi działaniami lub decyzjami, na które wpływasz korzystając z Usług Panaroma Finance. Panaroma Finance nie udziela osobistych porad dotyczących naszych produktów i usług. Żadna komunikacja ani informacje przekazywane użytkownikowi przez Panaroma Finance nie mają na celu i nie będą interpretowane jako porady inwestycyjne, porady finansowe, porady handlowe, rekomendacje dotyczące transakcji w jakiejkolwiek inwestycji lub nakłanianie do angażowania się w jakąkolwiek działalność inwestycyjną. 

Wszystkie transakcje są realizowane automatycznie przy użyciu technologii inteligentnych kontraktów, w oparciu o parametry instrukcji zlecenia, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub powiązana transakcja są dla Ciebie odpowiednie zgodnie z Twoimi osobistymi celami inwestycyjnymi, sytuacją finansową i tolerancji ryzyka i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub odpowiedzialność z tego tytułu. Musisz upewnić się, że treść smart kontraktu odpowiada Twoim celom i zainteresowaniom oraz w pełni zrozumieć jego treść. 

Nie monitorujemy, czy korzystanie z usług Panaroma Finance Services jest zgodne z celami i celami finansowymi. Do Ciebie należy ocena, czy Twoje zasoby finansowe są odpowiednie do Twojej działalności finansowej z nami oraz do Twojego apetytu na ryzyko związane z produktami i usługami, z których korzystasz. 

Przed podjęciem decyzji o zakupie, sprzedaży lub zatrzymaniu jakiegokolwiek Zasobu Cyfrowego należy przeprowadzić własną analizę due diligence i/lub skonsultować się z doradcami finansowymi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Panaroma Finance nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkownika dotyczące zakupu, sprzedaży lub przechowywania zasobów cyfrowych na podstawie informacji dostarczonych przez Panaroma Finance. 

 

 

 

Brak porad podatkowych, regulacyjnych lub prawnych 

Opodatkowanie Zasobów Cyfrowych jest niepewne, a Ty jesteś odpowiedzialny za określenie, jakie podatki możesz podlegać i jak mają one zastosowanie podczas transakcji za pośrednictwem Usług Finansowych Panaroma. Twoim obowiązkiem jest zgłaszanie i płacenie wszelkich podatków związanych z transakcjami w Panaroma Finance Services (jeśli takie istnieją) i przyjmujesz do wiadomości, że Panaroma Finance nie określa statusu prawnego ani podatkowego ani obowiązków związanych z tymi transakcjami. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego statusu podatkowego lub zobowiązań podczas korzystania z usług finansowych Panaroma lub w odniesieniu do zasobów cyfrowych przechowywanych w twoich portfelach, możesz zasięgnąć niezależnej porady. Zachęcamy do zasięgnięcia profesjonalnej i osobistej porady podatkowej dotyczącej wszelkich transakcji związanych z aktywami cyfrowymi. 

 

Ryzyka Rynkowe 

Handel zasobami cyfrowymi wiąże się z wysokim ryzykiem i zmiennością cen. Zmiany wartości mogą być znaczące i mogą wystąpić szybko i bez ostrzeżenia. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wartość inwestycji i wszelkie zwroty mogą wzrosnąć lub spaść, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. 

Akceptując niniejsze Warunki, potwierdzasz, że podejmujesz jakąkolwiek inwestycję lub handel z własnej woli, po przeprowadzeniu własnej analizy due diligence. 

Nie powinieneś dokonywać żadnych inwestycji ani transakcji, chyba że jesteś przygotowany na całkowitą utratę kapitału głównego. Należy mieć świadomość, że niektóre rodzaje produktów mogą wiązać się z większym ryzykiem i mogą nie być łatwo zrozumiałe dla osób niebędących ekspertami. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do korzystania z którejkolwiek z usług oferowanych przez Panaroma Finance, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego lub powstrzymać się od korzystania z niej. Panaroma Finance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w związku z inwestycją lub handlem. 

 

Ryzyka Płynności 

Zasoby cyfrowe mogą mieć ograniczoną płynność, co może utrudniać lub uniemożliwiać sprzedaż lub wyjście z pozycji, kiedy sobie tego życzysz. Może to nastąpić w dowolnym momencie, w tym w okresach gwałtownych zmian cen. Zachęcamy do monitorowania płynności każdego zasobu cyfrowego przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. 

 

Opłaty i prowizje 

Opłaty i prowizje podlegają wyświetleniu strony w danym dniu. Panaroma Finance może, według własnego uznania, od czasu do czasu aktualizować opłaty i należności. O takich zmianach zostaną Państwo odpowiednio poinformowani. Należy pamiętać o wszystkich kosztach i opłatach, które mają zastosowanie, ponieważ takie koszty i opłaty będą miały wpływ na zyski uzyskiwane z korzystania z usług finansowych Panaroma. 

 

Nietrwała strata 

Przed dodaniem płynności do którejkolwiek z pul płynności dostępnych w Panaroma Finance należy być świadomym i dobrze poinformowanym o konsekwencjach nietrwałych strat. Pule, które zawierają aktywa pozostające w wąskim przedziale cenowym, będą mniej narażone na nietrwałe straty. Na przykład stabilne monety lub różne wersje monet w opakowaniach pozostaną w stosunkowo ograniczonym przedziale cenowym. W takim przypadku istnieje mniejsze ryzyko trwałej straty dla dostawców płynności (LP). Nietrwała strata to jedno z podstawowych pojęć, które powinien zrozumieć każdy, kto chce zapewnić płynność AMM. 

 

Ryzyka dostępności 

Panaroma Finance nie gwarantuje, że produkty i usługi Panaroma Finance Ecosystem będą dostępne w dowolnym momencie ani że produkty i usługi Panaroma Finance Ecosystem nie będą podlegać nieplanowanym awariom usług ani przeciążeniu sieci. Kupowanie, sprzedawanie, obstawianie/rezygnacja z udziału lub dodawanie tokenów do puli płynności może nie być możliwe, jeśli sobie tego życzysz. 

 

Postanowienia końcowe 

 

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszymi Warunkami i że w pełni je rozumiesz. Panaroma Finance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko związane z korzystaniem przez użytkownika z produktów i usług Panaroma Finance Ecosystem oraz jego strony internetowej. Niniejsze Warunki są obowiązkowe dla wszystkich korzystających z produktów i usług Panaroma Finance Ecosystem oraz z jego witryny internetowej.